Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun, Tirikan Aşireti, Terikan Aşireti, Orka Anadolu

zahide 4 Ağu 2008

 1. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  KOYUN TARİHİ.


  Kendi yaptığım arastırmalar, ayrıca köyümün yaslılarıyla ve büyüklerimden duyduklarımı toparlayarak yazmaya çalsacağım..bu yazdıklarım muhtarlık kayıtları ve yaşlılardan duyduklarım ve netten arastırdıklarım, eğer aksini bilen varsa onlarda yazsın önemli olan gerçeği bulmak


  Bilindiği üzere köyün ilk yerlileri doğu kökenli, hayvancılıkla uğraşan ama büyük aşiretler halinde yasayan ağalardır.Doğudaki gerek hayvanlarını yeterince besleyememeleri gerekse aşiret çatışmalarından dolayı göçe zorlanmıslardır, sürülerini alarak iç anadoluya doğru gelmislerdir önce Ankara Haymana, Polatlı, daha sonra Konya Yunak sınırları içinde Hayvanlarını beslemeye çalısarak göçebe hayatı yasamıslardır. Bu anlattıklarım tahminlere göre l880 lı yıllar. Bu dönemde beylikler hüküm sürmekdedir. Agalar sürüleriyle genelde su olan yerlere yerlesmektedirler, en son Yunak Çeltik Beşgözeler denilen mevkiye su başına çadırlarla yerleşmişler, o dönemdeki beye çeltik halkı rahatsızlıklarını bildirerek bu kabileyi kaldırmasını sölemisler, yine tahminlere göre Alişan ağa haber gönderir ve orayı terk etmelerini söler, daha sonra gitmemeleri üzerine kendisi gelir, öle güzel karşılanır ağırlanırki, kendisine çok güzel bir beyaz at verilir üzerinde çok değerli bir iran ipek halısı verilir, bundan çok etkilenen Alişan ağa bu kabileye( tahminlere göre 7 hane) Göktepe yöresini hediye eder, deryki orada bol su var gidin yerlesin bizimkiler sürülerini alarak 1890 lı yıllarda gelip suyun kenarlarına yerlesirler ve önc e mezra sonra köy olurlar..Tam köy 1902 yılında Muhtarlık yönetiminede l917 yılında geçmislerdir..Yine Tahminlere göre bu kabilenin TERİKAN AŞİRETİ VE TERKENLİ AŞİRETLERİ ne mensup oldukları bilinmektedir.Şu anda TERİKAN AŞİRETİ DEMİRBAŞ, ALTINÇANAK,CAN, ILGIN, KÖSELER soyadıyla köyde ikamet etmektedirler TERKENLİ AŞİRETİDE GÜNDOĞDU VE KOYUNCU soyadıyla köyde ikamet etmektedirler. Her ne kadar Terikan ve Terkenli Aşiretleri ayrı ayrıymış gibi görünsede köklerinin bir olduğu sanılmaktadır.

  BURADA ÇEŞİTLİ YERLERDEN ALDIĞIM ALINTI YAZILARI SUNUYORUM..AŞAĞIDAKİ YAZILAR BENİM YORUMUM DEĞİL ALINTIDIR.


  TERKANLI AŞİRETİ  Rivayete göre, M.S. 250 yıllarında Yemen Meliki, yanında beş din adamı ve 400 atlıyla Mekke kentine gelir. O zaman Kâbe put ve putperestlerle doludur. Yemen Meliki, bir akşam beş din adamını yanına çağırır ve Yemen’e dönüşten önce Mekke’yi harap edeceğini söyler. Din adamlarından birisi, Melik’in bu görüşüne karşı çıkar ve kendisine, İncil’de okuduğunu, Mekke kentinde dünyaya gelecek bir çocuğun Arap alemine ve Mekke’ye medeniyet getireceğini belirtir. Bu din adamı Hz.Muhammed’in en sevdiği elçilerden olan Eyyüb-ül Ensari’nin soyundandır. Meliki, Mekke’yi harap etme fikrinden caydıran bu din adamının yakınları ile birlikte, Melik’ten izin alarak Arabistan’da kaldığı, kendine Melik tarafından keçi derisine yazılmış bir ferman verildiği rivayet olunur.

  Bu ferman babadan oğla verilmek suretiyle günümüze dek elden ele dolaştığı süylenir. Bu din adamının soyundan gelen kalabalık bir topluluğun, oradan Suriye’ye güç ettiği, önce Hama daha sonra Humus kentine yerleştiği anlatılıyor. Suriye’nin Berra Ovasına yerleştiği ve “Terkanlı” adını Arapça’da topluluk manasına gelen bir kelimeden aldığı söylenen bu aşiretin, sonraları Anadolu’ya geçtiği sanılmaktadır. Bu aşiret mensuplarından Tepeköylü Hacı Hatip, yukarıdaki rivayetin kendisi tarafından da bilindiğini belirterek, aşiretin Anadolu’daki isyanlarını şöyle anlattı; “Terkanlı aşireti, Diyarbakır ve Muş havalisine yerleşmiş, Aşiret Reisleri Rıza-i Halit Bey ve Abdullah Bey’lerdir. Malazgirt İlçesinde uzun süre kalan bu aşiret, çok şiddetli bir kuraklık yüzünden, başlarında aşiretin önde gelen isimlerinden Büyük Yahya bey olduğu halde İç Anadolu’ya göç ederler. Önceleri Sivrihisar’ın Polathisar Köyüne yerleşen bu kabile, orada bir isyan olayına karışınca bir kısmı, Bala’nın Yaylaözü köyüne diğer bir kısmı da Haymana’nın Çatak, Tepeköy, Cihanşah, Boğazkaya, Sırçasaray köylerine 1859 yılında yerleşirler.”  Yine Başka Bir Bilgi.

  TERİKAN AŞİRETİ  Bîrnebûn'un eski sayılarını incelerken ikinci sayısında Terikan aşireti hakkında kısa bir yazı ve sosyolog Ziya Gökalp'in hu aşiret için Türktürler* dediği şeklin*di bir dipnot okudum. Sözkonusu bu aşiretin bir üyesi olarak, aşiret hakkında o ana kadar bildiklerim, duyduklarım ve son zamanlarda yaptığım küçük araştırmalar bana bu konuda bir ha*tanın, bir yanlış anlamanın sözkonusu olabileceği duygusu uyandırdı. Ve bu bildiklerimi başta aşiret üyeleri olmak üzere Bîrnebûn okuyucularıyla pay*laşmak istedim.

  Özellikle aşiret isimlerinin farklı kişi*ler taralından farklı telaffuz edilmesi ve bu konuda fazlaca kaynak olmaması bu tür yanlış anlaşılmalan doğal kılmak*tadır. Ziya Gökalpin 'Küre Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler* adlı kitabında Aşiret üyelerinin kendilerini tanımladıkları gibi bir Terikan aşiretin*den bahsedilmemektedir. Terikan ola*bileceği varsayılan bir Türkan aşiretin*den bahsedilmektedir. SÖzkonusu bu aşiretin aslen Türk olup, türklüklerinin de farkında olduklarını vurgulayan Gökalp, ayrıca bunları kimi zaman aşiet olarak tanımlarken kimi zaman da aşiret olmadıklarını, hatla kabile dahi olmayıp Milli aşiretine bağlı birkaç aile*den oludan bir amare (oymak) olduk*larını seslemektedir. Bütün bunların dışında Gökalp, Türkan oymağının Vi*ranşehir de yerleşik olduğunu söyle*mektedir1 Oysa TĞrikan aşiretinin yer*leşik olduğu bölge Diyarbakır'dır. Aşire*tin üye sayısına gelince, sadece Ona Anadolu'da ki ler yüzlerce ailedirler.  Bu tür karışıklıkların, yanlış anlama ve anlaşılmaların sebebi yukarıda da belirtildiği gibi isimlerin herhangi bir artniyel olmaksızın farklı kişiler tararın*dan farklıca telaffuz edilmeleridir Ziya Gök a İp'in 'Türkan' olarak telaffuz ettiği aşiret, çok büyük bîr olasılıkla Izady'in The Kurds' adlı çalışmasında Mi lan (Milli) konfederasyonuna balı Tirkan aşiretidir2. Ve bu aşiretin Terikan aşireti*yle hiçbir alakası olmayıp, Türk veya Kürt kökenli oluşu konusunda da her*hangi bir bilgi (Ziya Gökalp'in: "Aslen Türk olduklarım da bilirler.' yorumu dışında) yoktur.  Terikan aşireti Türk resmi makamları tarafından hep Tarikan' olarak telaffuz edilmiştir. Dedemden kalma belgelerde t Bu belgeler harf devriminden önce arap harfleriyle basılmış olup harf devri*minden sonra da kullanılan, alındı mak*buzu, kocan, fatura v.b. belgelerdir) adı, .sanı veya unvanı hanelerinin karşı-.sında: Ya 'Tarikanh Aşiretinden Kasım oğlu Mustafa' yada *TarikanIıoğııISa-niKİan Kasım oğlu Mustafa' diye yazardı. Uur Mumcunun, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Öncesi ve sonrasıyla Şeyh Sait Ayaklanması' adlı yazı dizisinde de Şeyh Sait'in lianili Salih Beyin evinde Tarikanlı Kesil Ağa ile görüştüğünden bahsetmektedir3 Teri-kan adının Tarikan olarak telaffuz edil*mesindeki en büyük elken, kanımca anadili kürtçe olmayanların e sesini çıkarmada zorlanmalarıdır. Bunun dışında Aşiret adının kimilerince Tırıkan olarak telaffuz edildiği de görülmekte*dir. Aşiret üyeleri, aşiretlerini Terikan; kendilerini de Terikî olarak telaffuz ederler. Kimi Aşiret üyelerinin: 'Esas memleketimiz olan Diyarbakır'ı terk edip Orta Anadoluya yerleştiğimiz için Bize terikî diyorlar' tezi de yanlıştır. Eğer bu tez doğru olsaydı Orta Ana*dolu'daki kürüerin hepsinin Terikî ol*ması gerekirdi ya da Orta Anadolu'ya göç etmeyip orada kalanlar Terikî ol*mazlardı.  Aşiretin Orta Anadoluya göçünün hi*kayesini, aşiretin büyükleri köy oda*larında, ev ziyaretlerinde, düğünlerde veya taziyelerde bir araya geldiklerinde hep söyle anlatırlardı: 'Bizler Diyarbakır ve çevresinde eşkıyalık yapıyormuşuz. Osmanlı bizlerle başedemeyince pa*dişahın fermanıyh buralara sürülmü*şüz ilk olarak Ankara'nın Haymana kazasını yerleşim yeri olarak seçmişiz. Ancak ne varki daha önce oralara gelip yerleşmiş olan diğer Kün aşiretler, bi*zim aşiretin tamamının oraya yerleşme*sini, ileride onlar için (özellikle aşiretin kavgacı, savaşçı yönü dikkate alındı*ğında) sorun olabilecei endişesiyle iste*memişler ve kendi aralarında anlaşmış, bi'ylgenm mülki idare amirlerine nışvet vererek aşiretin dağınık bir şekilde An*kara. Konya ve Orta Anadolu'nun diğer kimi il ve ilçe sınırlan içerisinde yerleş*mesini sağlamışlardır.' Bu rivayetin nekadarının doğru olduğu bilinmez, an*cak gerçek olan bir,şey vardır ki, o da aşiretin gerçeklen çok dağınık olduğu*dur. Haymana, Polatlı ve Cihanbeyli ilçelerinde, sakinlerinin tamamının Teri-kan aşireti üyelerinden oluşan köy sayısı çok azdır. Buna karşın birçok kö*yde onlarca aile olarak yerleşik durum*da olup, başka köylerde oturan aşiret üyeleriyle çok sık olmasa da ilişkileri hala vardır.4

  Yazının başında Teri kan isminin farklı telaffuz edilişinden ve bundan do*layı da diğer bazı aşiretlerle karıştırıl*dığından sözedilmişlL Mehıdad R. Iza-dy ise ''îlıe Kurds' adlı çalışmasında aşi*retin adını Tirikan olarak telaffuz eder*ken, aşirei isminin kökenini de birçok yabancı yazar ve araştırmacının çalış*malarından alıntılar yaparak şöyle açıklamaktadır:


  Köylerin isimleri henüz öğrenilememişıir. Eskişehir Sivrihisar Bu ilkeye bağlı iki-üç köyde yerleşik oldukları sanılm*akla, ancak bu köylerin isimlen henüz öğrenİlememiştir. (Bkz. Aşiret ve aşire! konfederasyonl ar ı haritası)

  Konya Cihanbeyli Büyükbeşka*vak (Nüfusunun bir kısmı) Çölyaylası (Nüfusunun bir kısmı) Kelhasan (Nü*fusunun bir kısmı) Küçük beşkavak (Nüfusunun bir kısmı) Kulu Kö.şker (Kürt kökenli olduklarını bilmekte, an*cak kü ilçeyi konuşamamaktadırlar)

  Tokat'a bağlı birkaç köyde yerleşik oldukları bilinmekte, ancak köylerin isimleri henüz öğrenilememişdir


  Buda başka bir rivayet.

  cimen yaylasi olan Cimana bicuk dedikleri yerde Narmanli asireti vardiYani nermanlilar oturmaktaydi . Obölgenin cok yesil otlak ve hayvanlara icn guzel elverisli olmasi deyisik asiretlerin de ilgisini cekmkistir bunlardan. bir gün
  Terikan Aasiretinden Duman beg gelip cimen yaylasini isgal eder.
  Terikan asiretinin böyük ve güclü olmasi Narmanli asiretini cok zor dumda birakmistir, ve yine bir gün narmanlilarin böyükleri toplanirken yasli bir kadin iceri girer. Basindaki yazmasini indirir derki biz artik hayvalarimizi otlatamiyoruz couklarimiz , disari cikmiyor kizlarimiz , suya gidemiyor hal böyle iken ben
  hatirla.sevgili:
  hal böyle iken ben nasil durayim alin benim , yazmami verin sapkanizi. Terikanlilarin karsisina ben cikacam der Olaylarin bu kadar böyümesi narmanli asiretine terikanlilarin her gecen gün biraz daha artan baskilari asireti biktirmistir. Nihayet ihtiyar heyeti toplanarak bir karar alir ve bizi bu trikanlilarin belasinda kurtaracak ancak tek bir kisi vardir.
  Oda Cenbegin enistesi Mehmet ali beydir varip beye derdini anlatirlar
  Mehmet Ali bey bu arada terkan asiretinden Duman beyin kaldigi yeri terk etmesini haber eder Duman bey ben cimen yaylasindan cikmam , der ancak ve ancak Padisah fermani alirsaniz cikarim der. ve Narmanlilar durumu Mehmet ali beyele tartisirlar bey kabul eder, tamam der narmanlilar beye söyle derler bizi bu terikanlilarin belasindan kurtarirsan ne dersen yapariz, ve kabul ederiz Mehmet Ali beyle anlasirlar. Bey padisah fermanini almak icin istanbul yolunu tutar yanina üc dört korumasinida alarak yola koyulur, yolda bir cesme basinda mola verirken
  hatirla.sevgili:
  mola verirken üc kisiye rastlar, ve birlikte sohpet ederlerken Mehmet Ali bey bunlarin odönemde istanbul hükümeti tarafindan arananlar oldugunu anlar . ve kendiside iyi zazaca bildigi icin yanindaki arkadaslarina bu yanimizda oturanlar eskiyadir. Yakalamasini söyler ve ani bir hareketla üc eskiyayi yakalar, dogru istanbul yolunu tutarlar istanbula eli bos gitmeyen Mehmet Ali Bey dönüstede eli bos da dönmez. Istanbul hükümetinde aldigi Padisah fermaniyla tekrar cihanbeyli yolunu tutar , ve nermanlilarinin kaldigi ufak Cimene gelir.
  Duman beyin karsisina cikar ve getirdigi fermani verir ve kisaca su yazilir.
  Terikan asiretinden duman bege su anda kaldiginiz yerde bir hafta icinde terk etmenizi aksi halde , BASINIZ BEGLIK MALINIZ YAGMADIR yani hem idam edilirsiniz hemde tüm maliniz elinizden alinir.
  Bu fermani okuyan Duman beg fermani üc defa öperek basina koyar ve ferman Padisahindir der ve terikan asireti cimen yaylasini terk ederler. Haymana dogru
  Su andaki Tepe köyü ve Boğazkaya köylerine göcerler , buralarda kalabalık olmalarında ve hayvanları otlatacak mera bulamayıncada çeltik deki beş gözlere gelirler oradanda şimdiki yerleşik oldukları göktepeye,,,

  BUNDAN SONRASI YİNE BENİM TOPARLADIKLARIMLA DEVAM EDİYORUZ.


  Şimdide köyün ilk nüfus kayıtlarını yazacağım..Bu nüfus kayıtları köy muhtarından alınmıs resmi belgelere dayanmaktadır..çok az yorum katılarak aynen yazılmaktadır..eksikler varsa tamamlamanızı isterim..1300 yıllara 579 rakamı ekleyerek 1900 a çevirebilirsiniz..insallah faydalı olabilirim. hadi kolay gele bakalım.

  KENT soyadı.Hane 1 e kayıtlı

  Göktepe Köyüne ilk yerlesenler KENT soyadı taşıyan kişilerdir bunlar Mehmet oğlu Tabur, babasının adı mehmet ana adı hatice bunların oğlu haydar.Tabur un eşinin adı zeynep.zeynep in baba adı Hacı resul, zeyneple tabur un kızları Fodul , fodul Akşehir Renkoğlu na gelin gider, haydar ın eşi Hatice , babası ibrahim Anne adı meryemdir..Şu anda köyümüzde bu soyadlı kimse bulunmamaktadır..Yunak Şakusagına gittiler.  ŞAHİN Soyadı.Hane 2 ye kayıtlı


  En büyük dede Hasan oğlu hüseyin, babası Hantu, annesi Zeynep 1255 de doğmus 1325 de olmustur.oğlu ömer 1297 yılanda doğmus 1334 yılında ölmüs,oğlu Osman 1299 yılında doğmus, 1333 de ölmüs, oğlu Mevlüt 1301 yılında doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir. oğlu Şihabdullah 1310 yılında doğmus 1323 yılında ölmüs.kızı şerife 1305 yılında doğmus 1929 yılında ölmüs, osman esi güzel, babası cafer annesi Keziban. güzel de 1307 yılanda doğmus 1933 de ölmüs.OSman ın oğlu sıho 1323 yılında doğmus Haymana Boğazkaya köyüne göç gitmistir. ayyrıca osman bir oğlu daha olmustur Hamit oda Haymana Boğazkaya köyüne gitmistir.Şu anda köyümüzde bu soyadıda yoktur.Yine Haymana Polathisar gittiler.  ÇELİK Soyadı (HILLIKLAR)Hane 3 e kayıtlı  İsmail oğlu Mustafa baba adı Hasan ana adı zeynep,. mustafa 1288 yılında doğmus l322 yılında ölmüstür.Mustafanın oğlu Halil, 1310 yılında doğmustur hangi tarihde öldüğü bilinmemektedir.Ayrıca Mustafanın yiğeni Osman, babası mehmet anası şerife, osman 1317 yılında doğmus 1337 de ölmüs,Yine yiğeni Mehmet vardır oda 1285 yılında doğmus 1327 yılında ölmüstür.Mustafanın kızı Fodul 1319 doğmus 1931 de ölmüs, mustafanın oğlu İbrahim 1322 de doğmus 1338 de ölmüs , Mustafanın oğlu Halil in oğlu Davut 1329 da doğmus 1331 de ölmüs.Yine mustafanın oğlu Mustafa (yani hıllıkarın musto karısı zeve ebe, abdülkadir in babası).Halen köyümüz halkındadırlar, torunlarının bir kısmı Eskişehire göç etti bir kısmı işci olarak avrupaya gittiler.Zaman zaman köyümüze gelirler bağları kopmamıstır.Özellikle Abdurkadir köy halkı tarafından çok sevilen sevilen bir sahsiyetti genç yasta vefaat etti,  ERTUĞ Soyadı Hane 4 Kayıtlı


  İsmail oğlu Mehmet babası Halil annesi Haver 1297 yılında doğmus 1329 yılında ölmüsdür, eşi zeynep babası Osman annesi ayşe 1300 yılında doğmus ölüm tarihi belli değildir. oğlu Ahmet 1327 yılında doğmus l325 yılında ölmüstür. Bu soyadı ölümlerle yok olmustur şu anda köyümüzde yoklar.  KIZILKAYA Soyadı. Hane 5 kayıtlı.


  Ali oğlu Mustafa baba adı Abdullah Ana adı Zeynep 1299 yılında doğmus l328 de ölmüstür, kardesi Ali l303 yılında doğmus 1323 yılında ölmüstür.Mustafanın eşi Zeliha, kardesi Telli, mustafanın kızı Zeynep 1322 de doğmus l928 de ölmüstür.Yine Mustafanın kızı Fodul 1325 de doğmus 1341 de ölmüstür.Kardesi oğlu Abdullah 1322 de doğmus l934 de ölmüştür.Şu anda köyümüzde bu soyadı bulunmamaktadır. Ama bu soyadı köyümüz halkında hane 8 e Zeynep gelin vermislerdir, Benim kisisel yorumum bu Zeynep Musto dedemin esi Zeve ebe olabilir.Ayrıcı bir kızı Fodul u da Siholara gelin vermisler, ölümlerle soyadı yok ölmüstür.  KIZILKAYA Soyadı..Hane 6 kayıtlı.


  Ali oğlu Osman 1280 yılında doğmus 1335 yılında ölmüstür, oğlu Hasan 1309 yılında doğmus 1332 de ölmüstür.eşi Hava baba adı hasan ana adı Zeynep 1282 yılında doğmus l330 yılında ölmüstür.Oğlu Hasan eşi Telli baba adı Abdullah ana adı Şerife telli l309 yılında doğmus 1929 yılında ölmüstür.Hasan ın diğer esi Zeliha baba adı Yasar ana adı Zeynep 1299 yılında doğmus l944 yılında ölmüstür.kızları Elmas 1332 yılında doğmus l938 yılında ölmüstür.Elmas köyümüz 23 haneye gelin gitmistir. Yani Bakkal halil in ilk esi daha acıkcası CAN soyadı yani Fakı nın babasının ilk esi.Daha sonra bu soyadıda ölümlerle yok olmustur.

  DEMİRBAŞ Soyadı Hane 7 ye kayıtlı


  Hacı Mehmet oğlu Hacı baba adı Hüseyin ana adı hava 1270 yılında doğmus l331 de ölmüstür.oğlu Mehmet l306 yılında doğmus l332 yılında ölmüstür.Esi Sultan baba adı Tabur ana adı Zeynep l290 yılında doğmus hane 8 gelin gitmistir, yani Mevlüt dedemin babası hasan ın 3 eşi olarak..o yıllarda salgın hastalıklar ve savaşdan dolayı eşleri ölenleri nikah altına alarak korumacılık yapılırmıs, bu evlilikler sadece kağıt üzerinde olurmus, mesala mevlüt dedemin babası hasan 5 kadına nikah kıyarak çoc uklarını nüfusuna almıs, Hacı ile sultan ın kızları Ayse Dudu 1328 de doğmus l331 de ölmüs.oğlu bayram 1331 de doğmus 1335 de ölmüstür.


  [size=15pt]
  DEVAM EDECEKTİR.[/size]
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 7 Oca 2010
 2. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun, Terikan Aşireti, Tirikan Aşireti, Terikanlar Nereden Gelmişlerdir, Tirikan Aşiretinin Ana yurdu Neresidir, Tirikanlar Nereden Gelmişlerdir, Terikanlar Nereden gelmişlerdir, Gavastiya nedir,

  DEMİRBAŞ Soyadı hane 8 kayıtlı


  Hacımehmet oğlu Hasan, baba adı Hüseyin ana adı hava 1280 de doğmus l931 de olmüş, oğlu Mevlüt, ana adı Nazlı, nazlı Haymana Sercesaray köyünden gelin gelmiştir.Mevlüt dede l320 de doğmuş l960 da ölmüsdür.Hasan dede daha sonra Sultan ve Telli ilede nikah yapmıştır, Satı baba adı Zobu ana adı Telli, satı ebe l3l6 yılında doğmus l973 de vefaat etmistir, Mevlüt ve Satı dan Osman, Nuri, Rahme; Ayşe, Ömer, Satı , Elmas doğmustur..Hasan Dedenin meryemden olma oglu Mustafa dede 1322 de doğmustur, Mustafa Dede Zeynep ile evlenmistir onlarında Abdulgafur(haffo emmi)Şıho, Hasan, Cemal, Selime, Fatma(Potte) olmustur.
  DEMİRBAŞ Soyadı Hane 9 Kayıtlı
  Hacımehmet oğlu Alişir.baba adı hüseyin ana adı hava 1265 tarihinde doğmus l329 da ölmüstür.Alisir oğlu Dursun, baba ada alisir ana adı zeynep ,Dursun Dede İli Zeynepden Hasan Hüseyin, Alişir, Zeynep, Dede, Mustafa doğmuştur.  DEMİRBAŞ Soyadı Hane 10 Kayıtlı
  Hacımehmet oğlu Cemal baba adı abdullah ana adı Zimri Cemal l297 de doğmus l328 de ölmüştür. Meryem ile evlenmiştir Meryem in baba adı Haesan ana adı Telli.Oğulları Şıho ,1322 de doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir. Şiho nun esi Fodul, baba adı mustafa ana aadı Zeliha l325 de doğmustur ölüm tarihi belli değil.Şıho ile Fatma dan Fatma olmustur. Şimdi köyümüzde Şiholar diye anılırlar.

  DEMİRBAŞ Soyadı hane 11 kayıtlı
  Hacımehmet oğlu Kalu Mehmet baba adı Abdullah ana adı esme l300 yılında doğmus l322 de ölmüstür. Kardesi hasan 1308 de doğmus l325 de ölmüstür.Eşi Şerife baba adı Mehmet ana adı Zeynep l299 da doğmus l330 da ölmüstür. Eşi Kalu Mehmet öldükden sonra yukarıda yazdığım hane 5 gelin gitmistir. Kalu mehmetin kardesi Sati baba adı Abdullah ana adı Telli l309 yılında doğmus l323 yılında ölmüstür. bu soyadı bitmistir...ölümlerlerden dolayı.
  DEMİRBAS Soyadı hane 12 kayıtlı


  Hacımehmet oğlu Hallo, baba adı hasan ana adı Şerife l265 de doğmus l929 yılında ölmüstür.Oğlu Hasan l302 de doğmus l328 de ölmüstür.Hallo nun esi geyik, baba adı Bektas ana adı Hava l290 da doğmus l944 de ölmüstür.Oğlu Osman l323 de doğmustur ölüm tarihi belli değildir. Osman Murtaza nın babası Şıh dır. Yine Hallo nun bir kızı olmustur Şerife(Zare) l325 de doğmus l338 yılında Akşehir Tavutluya gelin gitmistir.(13 yasındayken Tavutlulular kuyudan su almaya gidince kacırmıslardır, ölüm tarihi bilinmiyor Şahin adında bir oğlu olduğu halen eskişehirde ikamet ettiği bilinmektedir)..Hallo nun diğer kızı Satı Köyümüz l6 haneye gelin gitmistir Satıda Mete Ebedir yani Cemal Ağa ile Mahmut emmi haci emminin anaları. doğum tarihi l314 ölüm tarihi tam bilinmemektedir.Hallonun oğlu Osman(Çolak) daha sonra Miyase ile evlenmistir.İlk Evliliği Güllüzar ile yapmıstır ondan Halil olmustur(meshur kel Hole)yani Döndü nün kocası .
  OLGUN Soyadı 13 Haneye kayıtlı.


  Körosman oğlu Abdullah baba adı osman ana adı Hava l280 de doğmus l327 de ölmüstür. Esi Hava ,baba adın Hüseyin yana adı Zeliha l290 da doğmus ölüm tarihi belli değil Kızı zeynep l320 de doğmus ölüm tarihi belli değil Oğlu Arif l323 di dıgmS L336 ölmüstür. Bu soyadıda şu anda köyümüzde yokdur.  Hane 14 Kayıtlı KAraman oğlu Ali baba adı osman ana adı Hava l298 de doğmus ölüm tarihi belli değil .ölümle yok olmustur.  ULUDAĞ Soyadı 15 Haneye Kayıtlı.

  Mollaömer oğlu Haci baba adı hüseyin ana adı Ayşe doğum tarihi l283 ölüm l328 oğlu Hüseyin l318 de doğmus l338 de ölmüstür. eşi zeynep baba adı Abdullah ana adı hava l290 da doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir.Hacıyla Zeynep oğlu Mehmet l323 de doğmus ll916 da ölmüstür.Mehmet eşi Emine baba adı Dede ana adı Ayşe l305 de doğmus l945 de ölmüstür. Mehmet le Emineden Fatma ve Ömer olmusdur. Ayrıc a yrıca Sevim olmustur. Sevim Ahiler Köyüne gelin gitmistir.Mehmet in ikinci esi Zeleyha baba adı musa ana adı Keziban l317 yde doğmustur Kursit köyüne gelin gitmistir.Bu soyadı su anda köyümüzde yoktur.
  TOPKAYA Soyadı Hane 16 kayıtlı
  Hacıhasan oğlu Mehmet baba adı mahmut ana adı Emine l298 yılında doığmus l954 de ölmüstür.Esi Satı(Mete ebe) baba adı Hallo ana adı Geyik. l314 yılında doğmustur.Oğulları Cemal, Mahmut Hacıhalil İsmalil.


  EMREM Soyadı hane 17 kayıtlı.


  Hacıahmetoğlu Ali baba adı hüseyin yana adı Satı l295 de doğdu l326 da ölmüs.Kardesi Ahmet , kardesi Satı, Esi fatma , oğulları Mustafa Kardes kızı Elif baba adı Ahmet ana adı Ayşe l328 de doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir. Bu soyadıda şu anda yoktur.

  BASUM Soyadı hane 18 kayıtlı.  Memisoğlu Mehmet baba adı Hüseyin ana adı Zeynep l288 de doğmus l336 yılında ölmüstür.Esi Fodul baba adı İbrahim ana adı Huri l295 yılında doğmus ölüm tarihi belli değildir.Kız kardesinin kızı Meryem baba adı Ali ana adı Meryem l313 yılında doğmustur. Mehmet in kızı yTelli Emirdağ Y.Pribeyli köyüne gelin gitmisdir.l325 doğumlu l941 de gelin gitmisdir ölüm tarihi bilinmiyor.Diger esi Huri baba adı Ali ana adı Güzel Mehmet diğer kızı Basey emirdağ Davulgaya gelin gitmistir.Bu soyadıda köyümüzde halen yoktur.
  DEMİRBAS '(Daha sonra YILDIRIM Soyadı almıstır) Soyadı hane 19 kayıtlı  Hacımehmet oğlu Cemal baba adı mehmet ana adı Hatice l288 de doğmus l327 yde ölmüsdür.Eşi Telli Baba adı Tümer ana adı Ayşe Oğulları Mehmmet. ve Ziya.çocukları CÇengiz Yüksel ve Ziya dır. Bu aile daha sonra Polatlı Kıranharman köyüne gitmisdir.
  DEMİRBAS Soyadı hane 20 kayıtlı.  Hacımehmet oğlu Ahmet baba adı Hüseyin ana adı Hava l289 da doğmus l323 de ölmüstür. Esi Satı baba adı Hallo ana adı Çakır l290 yılandı doğmus l335 de ölmüsdür.kızı Hanım ( Mirolara gelin gitmisdir yani ramazan emmiyle veysel emminin anaları)Oğlu haydar l323 de doğmus l940 da ölmüsdür.


  DEMİRBAS Soyadı hane 21 el kayıtlı.
  Hacımehmet oğlu Hasan baba adı Hüseyin ana adı HNav a l291 de doğmus l323 de ölmüstür. esi ayşe baba adı Genço ana adı fatma l285 de doğmus l940 da ölmüsdür.Kızı Sultan l317 de doğmus l327 de ölmüsdür.kızı satı l310 doğumlu l323 de Osmanlara yani GÜNDOĞDU lara gelin gitmisdir.eşinin adı hasan çocukları olmamısdyır zaten 30 yasındada ölmüsdür.

  AKBAY Soyadı hane 22 kayıtlı.
  İsmail oğlu mehmet baba adı mahmut ana adı hava l260 de dogmus l323 de ölmüsdür.Oğlu mevlut esi telli baba adı halil ana yadı Zeynep l275 yılında doğmus l323 de ölmüsdür.oğlu Seyitbattal Kızı Hamide Mevlüt esi Zeliha Bögürtlen köyüne gelin gitmisdir. kızı Tellide Bögürtlen köyüne gelin gitmistir. Bu soyadıda şu anda köyümüzde yoktur.Bögürtlen köyüne gitmislerdir.  CAN Soyadı hane 23 kayıtlı.  Hasanağa oglu Mustafa baba adı ahmet ana adı telli l307 yılında doğmus l327 de ölmüsdür.esi Hamide baba adı Mehmet ana adı Telli Hamide esi ölünce daha sonra Çeltige gelin gitmisdir. İkinci es ayşe baba adı mehmet ana adı ayşe bundan olan oğlu Mehmet .kızı ayşe Mehmet esi Elmas Mehmet (bakkal Hole) diğer es Hava (Rahme halam yani) Mustafa dedenin diğer esi güssüm. güssümden Fatma olmus . Mehmet Yani bakkal Hole den de ilk çoçuk Meryem olmus l947 de doğmus l948 ölmüs, diğer ço cukları Fakı, Sultan, Medine , Hamza, Filiz.
  ALTINÇANAK Soyadı 24 Haneye kayıtlı
  Enbüyük dede Abdulgafur (Hafo dede) baba adı Ali ana adı Güzel l299 yılında doğmus l948 yılında ölmüs. anası Güzel in baba adı Mehmet ana adı Zeynep l275 yılında doğmus l327 de ölmüsdür.esi Ayşe baba adı Ömer ana adı Elife l300 yılında doğmus l334 yılında ölmüsdür.Kızı Hüsniye l319 yılında doğmus l334 yılında ölmüsdür.Amcası kızı Zeynep baba adı Osman ana adı Ayşe hane 28 gelin gitmiştir( hani 28 çolaklar oluyor çolağın abisi Aliyle evlenir Ali den Dudu isminde bir kızı olur ado kaldırım evlenir, kara mustafanın anası Dudu ebe yani elmas halamın kaynanası)Abdulgafur yani hafo dedenin diğer kızı Zeynep l322 de doğar l325 de olur.Diğer eşi Meryem baba adı Zobu ana adı Nuriye ( Meryem ebe, Satı ebemle baba bir kardeşler)doğum tarihi l318 ölüm tarihi bilinmemektedir. Meryem ebenin oğlu Hasan l341 de doğdu ölüm tarihi bilinmemektedir. Hafo dedenin diğer eşi Feride baba adı ibrahim ana adı ümmügülsüm l314 yılında doğdu ölüm tarihi bilinmemektedir. oğlu Ömer l337 de doğdu ölüm tarihi bilinmemektedir. Kızı Telli l339 da doğdu piribeyli köyüne gelin gitti. Hafo dedeyle Meryem ebenin kızları Güzel ve Feride.  CAN Soyadı 25 Haneye kayıtlı

  Karakabat oğlu Ömer baba adı Hacı ana adı Zeynep , karısı Zeynep baba adı Zobu ana adı Telli Zeynep Çolak ın abisi aliye gelin gider. Ömerle Zeynep den birde ömer isminde oğulları olur l338 de doğar l945 de olur..bu hane ölümlerle bitmisdir.

  DEMİRBAŞ Soyadı 26 Haneye kayıtlı
  Hacımehmet oğlu Ali baba adı Ahmet ana adı Zeynep l279 da doğmus l326 da ölmüsdür Eşi Budi baba adı Hallo ana adı Satı l304 de doğmus l335 de ölmüsdür. çoçukları olmamısdır ölümlerle bitmislerdir.

  İLGIN Soyadı 27 Haneye kayıtlı


  Hacıhüseyin oğlu Hasan baba adı Ahmet ana adı Senem l287 yılında doğmus l335 de ölmüstür.Kardesi Abdulkadir l301 de doğmus l325 de ölmüstür. oğlu lMiro hasan oğlu ana adı Geyik l310 da doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir.karısı Bostan baba adı Hallo ana adı Satı l298 yılında doğmus l330 yılında ölmüstür. Miro nunu karası Hanım baba adı Ahmet ana adı Satı l314 yılında doğmus l954 yılında ölmüstür. Miroyla Hanımdan Hava, Zeynep (Hıllığın karısı) Meryem ve Veysel olmustur.

  CAN Soyadı 28 Haneye kayıtlı.  Mehmetağa oğlu Ahmet baba adı İsmail ana adı Zeynep l266 da doğmus l322 de ölmüstür.Oğlu Bayram oğlu ali oğlu Gafur karası huriye baba adı Ahmet ana adı Senem l271 de doğmus l325 de ölmüstür. kızı Güzel KIzı Şerife (telişman kaldırıma gelin gitmistir)Oğlu Ömer Ali esi Zeynep Cocukları Dudu (Kaldırım kara mustafanın anası elmas halamın kaynanası)Gaffur eşi Zeynep baba adı Zobu ana adı Telli (Satte ebemin bacısı)


  Mehmet oğlu Zobu 29 Haneye kayıtlı (Satte ebemin babası)


  Zobu nunu baba adı Mehmet ana adı Hava l297 de doğmus l333 de ölmüstür. Oğlu halil l320 de doğmus l327 de ölmüstür. Esi Telli baba adı Bektaş ana adı Hava l275 de doğmustur. Zobu dede öldükten sonra Hane 8 de Mevlük dedemin babası Hasan la evlenmistir. Kızı Satıyıda Mevlüt dedeme vermistir. Zobu dedenin diğer eşi Huruye baba adı ali ana adı Zeynep l290 yılında doğmus l928 de ölmüstür. kızı Satı l316 yılında doğmus l973 yde ölmüstür(Benim Satte ebem).Kızı Meryem (Meryem ebe Hassik emminin anası ) baba adı Zobu ana adı Huriye l3l8 yılında olmus ölüm tarihi bilinmemektedir.Kızı Zeynep Zobu ile Telliden olma l318 yılında olmus 25 haneye gelin gitmistir.birde Hatice vardır l322 de doğmus l326 da ölmüstür.  Kabat oğlu Ahmet Hane 30 kayıtlı.


  Ahmet baba adı Mehmet ana adı Meryem l230 da doğmuk l324 de ölmüstür. esi Zeynep baba adı Hasan ana adı Hava akşehir Köseler köyüne gelin gitmistir. şu anda köyümüzde yoklar.  Kabat oğlu Resul 31 Haneye kayıtlı

  Resul baba adı Halil ana adı Fatma l290 yılında doğmus l333 de ölmüstür.Oğlu Duman karısı Fatma kızı zeynep..ölümlerle yok olmuslardır.
  GÜNDOĞDU Soyadı 32 Haneye kayıtlı


  Deliabdullah oğlu İbiş baba adı Raşit ana adı Zarife l293 yılında doğmus l333 de ölmüstür.kardesi Ahmet l300 yılında doğmus l334 yılında ölmüstür. Oğlu osman ibişle Hanemdan doğma l319 yılında doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir.Anası Zarife nini baba adı Ali ana adı Hanım. l272 de doğmus l927 de ölmüstür. Eşi Hanim ını baba adı Abdi ana adı Satı l295 yılında doğmus l330 da ölmüstür.Kızı fatma l318 yılında doğmus l332 de ölmüstür. Kardesi Hamit Raşit ile Zarife den doğma l296 da doğmus l929 da ölmüstür.Kardesi oğlu Dursun Hamitle Fatmadan olma l319 yılında doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir.Hamit eşi Fatma Hava baba adı Himmet ana adı Rafi l290 yılında doğmus ölüm tarihi bilinmemektedir.Kardesi oğlu Ali Hamitle Fatma Havadan olma l323 yılında doğmus ölüm tarihi bilinmemekdedir.İbiş dedenin diğer eşi Dudu baba adı Seyitbattal ana adı Güllü l310 yılında doğmustur. ölüm tarihi bilinmemektedir. İbişle Hanımdan olma kızı Telli l328 yılında doğmustur Akşehir Köseler köyüne gelin gitmistir.Kerdesi oğlu İbis baba adı Hamit ana adı Fatma Hava l328 de doğmustur. İbişle Hanimdan birde Huriye olur l329 de doğar l931 de ölür.Osman eşi Dudu baba adı Asman ana adı Elif l312 de doğar l941 de olur Kerdesi kızı Zeliha baba adı Hamit ana adı Fatma Hava l334 de doğar l938 de Kaldırım köyüne gelin gider.Kardesi oğlu Abbas Hamitle Fatma Havadan olma l341 de doğar Ahiler köyü 34 haneye gider.Kardesi oğlu İsmail l341 de doğar l935 de ölür.Ahmet eşi Elif baba adı hasan ana adı Elif l328 de doğar l946 da ölür Kardesi kızı Gülüzar baba adı Ahmet ana adı Elif l328 de doğar .İbişle Dududan Ahmet olur l332 yılında ölüm tarihi bilinmemektedir.Osmanla Dudu dan Kemal doğar (Feride bibinin kocası) l927 yılında doğar ölüm tarihi bilinmemektedir.yine Osmanla Dudu dan İbiş dogar l928 yılında (halen yaşamaktadır)İbiş dedenin Kardesi Dursun ün İsmet olur l928 de Telli olur l931 de Türktacirine gelin gider.Zeliha olur l933 de doğar l953 de ölür. HAmit baba adı ala ana adı ayşe l933 de doğar dursunla Ayşeden Osman olur l934 de torunu Zeliha Osmanla Dududan olma l935 de doğar l956 da ölür. Aliyle Ayşeden Ayşe Dudu olur l937 de doğar Ayvalı köyüne gelin gider. Telli olur Baba adı osman ana adı Dudu Telli hane 8 gelin gider.Ahmet eşi Cennet (Avonun karısı ahmet Avo oluyor.)baba adı Hasan ana adı Gülperi.l340 yılında doğmus.


  GÜNDOĞRU Soyadı 33 Haneye Kayıtlı

  Terkenli Haliloğlu Mehmet

  Mehmet baba adı Halil ana adı Şerife l290 yılında doğmus l329 da ölmüstür. Anası Şerife Eşi Rukiye Kızı Emine kızı Zarife l321 di dOgmus Alşehir yunak Adakasım köyüne gelin gitmis.şu anda köyümüzde yoklar.DEVAM EDECEKTİR.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 7 Oca 2010
 3. burhanettin

  burhanettin ÜYE

  871
  0
  0


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  sana bırkerdah tesekur ederım halam elerıne saglık
   
 4. rappereses

  rappereses ÜYE

  742
  0
  0


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  hımm
  ilginc seyler
  emegine saglık halam.
   
 5. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  GÜNDOĞDU Soyadı 34 Haneye Kayıtlı
  Deli Abdioğlu Mehmet baba adı mehmet ana adı Şerife l283 de doğmus l326 da ölmüs.oğlu Mehmet baba adı mehmet ana adı Zeynep l3123 de doğmus l336 da ölmüs Eşi HuriBaba adı Ali Ana adı Güzel l295 yılında doğmus ölüm tarihi belli değil.Diğer eşi Elif baba adı Hasan ana adı Fatma l297 de doğmus hane 32 ye gelin gitmistir.(osmanlara). Mehmetle Elif bir kızı Şerife Polatlı Toprakpınar köyüne gelin gitmiştir.Mehmet ile İElif in başka Ayşe, Ali , Telli, İbiş isimdede çocukları olmus ama ölmüşlerdir. Bunlarda ölümlerle yok olmuslardır.


  35 HANE


  Hane 35 Çardasoğlu Hasan baba adı Timur ana adı Ayşe , eşi satı Osan kızı ayşeden olma çocçukları olmamıs ve ölümle yok ulmuslardır.
  GÜNDOĞDU Soyadı 36 Haneye kayıtlı.  Deli Abdioglu Mustafa baba adı Abdi l251 yılında doğmustur l323 de ölmüştür.Oğlu Şido Mustafa ve zeynepden olma.Oğlu OSman l311 de doğmus l334 de ölmüştür.Eşi Zeynep baba adı mehmet ana adı Zeynep l271 de doğmus l337 de olmüstür. kızları Telli l299 da doğmus l33l de ölmüstür. Bunlarda ölümlerle yok olmuslardır.  ALTACA Soyadı 37 Haneye Kayıtlı


  Ahmetoğlu hasan baba adı Ahmet Ana adı Fatma l292 de doğmustur.Akşehir tarafına gittigi bilinmektedir.
  KARACA SOyadı 38 Haneye kayıtlı.


  Siyah Ahmetoğlu Mehmet baba adı Kanas ana adı Esme l295 yılında doğmustur l340 yılında ölmüstür.Eşi Dudu Oğlu Mehmet, Kızı Gülüstan,kızı potey, Bu ailede l94l yılında Polatlı Yyeni Mehmetlı Toprakpınar köyüne gitmistir.  KABAYEL Soyadı 39 Haneye kayıtlı.  Siyah Ahmetoglu baba adı Kanas ana adı Esme l297 doğumlu Kardesi Hasan , Kardesi Tevfik, eşi Fatma bekir ve keziban kızı oğlu Ramazan ana adı Fatma, Diğer esi HAtice Halil kızı Sultandan olma. Bu hanede Haymana Sercesaray köyüne gitmistir.
  [size=15pt]BURADA İLK GELEN YERLİLERİN KAYITLARI BİTTİ BUNDAN SONRASI EMİRDAĞ DAVULGADAN GELENLER VE KÖYDE İSKAN VERİLENLERİ YAZACAM..TAHMİNİ OLARAK L937 YILINDA KÖYE GÖÇLER BAŞLAMISTIR EĞER TARİH YANLISLIĞI VARSA UYARA BİLİRSİNİZ DOĞRUSUNU YAZABİLİRSİNİZ. BAZI BİLGİLER KULAKDAN DOLMA ÖNEMLİ OLAN DOĞRUYU BULMAK.


  ALHAN Soyadı Hane 40 kayıtlı.  Süleyman baba adı İsmail ana adı Hatice l312 de doğmus köyümüz nüfusuna ilk kayıt olan kisi. eşi ÜMmühan baba adı Veli ana adı sürme l312 doğumlu. kızları Hatice l926 doğumlu oğlu İsmail l928 doğumlu kızı KEziban l929 doğumlu hane 45 gelin gitmis(SAĞLAM lara).Kızı Gülendam l937 doğumlu. oğlu Mustafa l937 doğumlu. Mustafanın eşi Keziban baba adı hüseyin ana adı Döndü l936 doğumlu.
  ALHAN Soyadı 41 Haneye Kayıtlı.  Musa baba adı İsmail ana adı Hatice l316 doğumlu Eşi Hava Süleyman ve Ayşe kızı l313 doğumlu Oğlu Hasan l926 doğumlu oğlu Beyram l928 doğumlu Kızı Satı l934 doğumlu Oğlu Süleyman l934 doğumlu Oğlu Mastafa l936 doğmlu Oğlu Abdullah l941 doğumlu. Bayram eşi Zehra HÜseyin yve fatma kızı l931 doğumlu Süleymanın eşi Emine Müstafa ve Döndü kızı l933 doğumlu Bayramla Zehranın oğlu Musa l955 doğumlu Hasan esi Hava İbrahim ve elef1 l937 doğumlu.Mustafanın eşi Döne Mustafa ve Saziye kızı l938 doğumlu Emirdağ Yeniköy gelin gitmistir. Hasanlar Hanım çoçukları Ayşe l952 doğumlu Mehmet l954 doğumlu Keziban l959 doğumlu Mustafayla Dönenin kızı. İsmail l959 doğumlu Süleymanla Eminenin oüğlu Zekiye l959 Hasanla Hanım kızı.Feride l960 doğumlu Mustafayla Dönenin kızı HAva l960 doğumlu Bayramla Zehranın kızı Hamza l960 doğumlu Hasanla Hanım oğlu.
  BODUR Soyadı 42 Haneye kayıtlı.  Hüseyin Baba adı Mehmet ana adı Kezman l927 doğumlu. Kardesi İsmail l932 doğumlu Eşi Döndü baba adı Mustafa Ana adı hava l933 doğumlu Kızı Kaziban hüseyin ve döndünün kızları l936 doğumlu hane 40 gelin gitmistir. Hüseyinle Döndünün oğlu mehmet l940 doğumlu Kızı Zehre l943 doğumlu İsmail eşi döndü baba adı Ali ana adı Fatma l926 doğumlu. Hüseyinle Döndünün oğulları Mustafa l948 doğumlu diğer oğlu Hasan Hüseyin l951 doğumlu l955 yılında ölmüştür.
  ÖZKAN Soyadı 43 Haneye kayıtlı.  Mustafa Mehmet ve Kezibandan olma l318 doğumlu l945 de öldü. Eşi İsmihan Bekir ve Ayşe kızı l313 doğumlu l945 de ölü oğlu Zekeriya Mustafa >İsmihandan olma l339 doğumlu Kızı Kumru Mustafa ve İsmail den olma l341 doğumlu daha sonra öldu. Oğlu Hakkı l927 doğumlu, KIzı Eşe l929 doğumlu KIzı Keziban l937 doğumlu l945 de öldü Zekeriye esi Fatma Süleyman ve Güllü den olma l337 doğumlu l945 de öldü. Zekeriyenin diğer esi Cennet Mustafa ve Ümmühandan olma l928 doğumlu HAkkının esi Hava zekeriyeyle Cennet oğlular Mehmet l949 doğumlu Kızı İsmahan l948 doğumlu l953 de öldü.>Kızı Kumru l952 doğumlu.Zekeriyeyle cennet diğer oğlu Ebil Kasım l954 doğumlu Hakkı eşi Hava Mustafa ve hava kızı Çoçukları Fatma l954 doğumlu oğlu Mustafa l955 doğumlu.


  ÖZKAN Soyadı 44 Haneye kayıtlı.  Mehmet Süleyman ve Döne oğlu l292 doğumlu l942 de öldü. Eşi Keziban Hüseyin ve Ese kızı l290 rdoğumlu l945 de öldü. Kızı Döndü Mehmet ve Kezibandan olma l320 doğumlu Oğlu Süleyman l327 doğumulu Oğlu Ramazan . Süleymanın esi Fatma HÜseyin ve Menekse kızı l325 doğumlu Süleymanla fatmanın kızları Keziban l931 doğumlu alasakallı mahallısine gelin gitti. diğer kızı Döne l933 doğumlu l955 de öldü diğer oğlu Mehmet l942 doğumlu l948 de öldü. Mehmetle Keziban ın oğlu Sadık l329 doğumlu. SÜleymanla Fatmanın oğlu Rüstem ve Kadir .Süleymanla Fatmanın kızları Elif l945 doğumlu oğlu mehmet l948 doğumlu Sadık esi Emine baba adı Musa ana adı Gülsüm l332 doğumlu çoçcukları Döndü l937 doğumlu Sultan l942 doğumlu Yahya l945 doğumlu Nebiya l949 doğumul Zekeriye l954 doğumlu Ramazan esi Nebiye Halil ve Güllüden olma l950 doğumlu Ramazan la Nebiye nin çoçukları Muzaffer l953 doğumlu İbrahim l953 doğumlu Kadir esi Elif yusun ve ese kızı l938 doğumlu.kızları döne l956 doğumlu.
  SAĞLAM Soyadı 45 Haneye kayıtlı.  Bekir Ali ve Ayşeden olma l313 doğumlu Esi Eşe mustafa ve hava kızı l310 doğumlu oğulları Rasit l941 doğumlu Oğlu Ali l928 doğumlu Oğlu Ramazan l931 doğumlu Kızı Keziban l932 doğumlu 48 haneye gelin gitti. diğer kızı fatma l935 doğumlu 32 haneye gelin gitti. kızı Türkan l935 doğumlu Oğlu ibrahim l946 doğumlu Ail nin esi Hanım İsmail ve gülnazık kızı l927 doğumlu Aliyle hanım oğlu osman l948 doğumlu öldü. Raşit esi Satı AHmet ve ydöndü kızı l337 doğumlu.Ramazan esi KAziban l929 doğumlu Aliyle hanımın kızı hacer l954 doğumlu Rasitle Satının kızı hacer l954 doğumlu Ramazanla Keziban kızı Ayşedudu l954 doğumlu Aliyle Hanım kızı Melahat l96l doğumlu.  URGAN Soyadı 46 Haneye kayıtlı  Döne İsmail ve Hatice kızı l308 doğumlu kızı Haticeğ Yusun ve döne l927 doğumlu emirdağ kurudere köyüne gelin gitti. kızı fatma l929 doğumlu Kızı Döndü l932 doğumlu 49 haneye gelin gitti.
  MISIR Soyadı 47 Haneye kayıtlı.


  Musa hüseyien ve Elif oğlu l284 doğumlu l945 de öldü Oğlu Hüseyih l317 doğumlu oğlu İbrahim l325 doğumlu Esi Elif iBRAHİM VE fATMA kızı l285 doğumlu l944 de öldü. Hüseyin esi Hatice Ali ve Sultan olma l313 doığulu l942 de öldü Hüseyinle Hatice nini oğlu Mehmet l340 doğumlu kızı Gülsüm Musa ve Döndü den olma l303 doğumlu Mehmet esi Keziban Ali ve Dudu kızı l932 doğumlu Hüseyin Diğer esi Fatma AHmet ve Besire kızı l325 doğumlu HÜseyinle Fatmanın kızı Aysedudu l949 doğumlu Mehmet le Keziban kızı Hatice ll953 doğumlu odğlu Ramazan l955 doğumlu oğlu Kamil l95l doğumlu oğlu Salih l96l doğumlu.

  MISIR Soyadı 48 Haneye kayıtlı
  Hasan Musa ve Elif den olma l320 doğumlu Esi Zeynep Apdil ve Sultdan dan olma l317 doğumlu Oğlu Mevlit Hasanla Zeynepden olma l928 doğumlu Kızı Satı elif l9321 doğumlu oğlu Ramazan l933 doğumlu oğlu Bayram l940 doğumlu Mevlit esi Keziban Bekir ve Ese den olma l932 cocukları Musa l953 doğumlu kızı sultan l955 doğumlu.
  DÖLEK Soyadı 49 Haneye kayıtlı.  İbrahim Veli ve Teslime oğlu l299 doğumlu Esi Melahat Teslime Osman ve Hava kızı l312 doığumlu Oüğlu Apdil İbrahim ve hava l328 doğumlu oğlu Recep l339 doğumlu oğlu Süleyman l927 doğumlu kızı Fatma l929 doğumlu Kızı Telkız l940 doğumlu Abdil esi Gülfidan İbrahim ve Semsi kızı l341 doğumlu Recep esi Gümru Mustafa ve İsmahan kızı l341 doğumlu l951 de öldü Süleyman esi Döndü Yusun ve Döne kızı l932 doğumlu kızı Zehra l954 doğumlu.

  KARA Soyadı 50 Haneye kayıtlı.


  Ali hüseyin ve ese oüğlu l318 doğumlu Oğlu Hüseyin l929 doğumlu kızı döndü l931 doğumlu oğlu ali l932 doğumlu Kızı Fatma l940 doğumlu oğlu osman l941 doğumlu oğlu Bayram l942 doğumlu eşi hanife Ali ve Elife kızı l324 doğumlu Hüseyin esi Hatice Yusun ve döne kızı l927 doğumlu Hüseyinle Haticenin kızı Fatma l954 doğumlu oğlu <Yusuf l959 doğumlu Kızı Esme l955 doğumlu.  CANDAR Soyadı 51 haneye kayıtlı

  Yavuz hüseyin ve Zeynep oğlu l291 doğumlu öldü.. şu anda köyümüzde yok


  BAYRAKDAR Soyadı 52 Haneye Kayıtlı


  Halil Celil ve Esma oğlu l286 doğumlu Esi Sadife Halil ve Medine kızı l293 doğumlu şu anda köyümüzde yoklar.


  GÜNER Soyadı Hane 53 kayıtlı

  Mustafa halil ve Emine oğlu l326 doğumlu , eşi Gülsüm İbrahim ve Emine kızı l328 doğumlu Kızı HAtice l936 doğumlu Sait Halilpaşa köyüne gelin gitti. oğlu Çelil l938 doğumlu oğlu Osman l941 doğumlu kızı Emine l945 doğumlu.Şu anda köyde bulunmamaktadır.(Bulgaristan Muhaciri)


  GİDEN Soyadı 54 haneye kayıtlı

  Hüsnü Süleyman ve Zekiye oğlu l929 doğumlu eşi Emine AHmet ve Zeynep kızı l339 doğumlu. Şu anda köyümüzde bulunmamaktadır(Bulgaristan muhaciri)  MOLLA Soyadı 55 Haneye kayıtlı

  Beytullah Mustafa ve Rukiye oğlu l336 doğumlu Esi Hayriye Mestanve Sele kızı l927doğumlu Kızı Raziye l946 doğumlu oğlu Şefket l948 doğumlu Kızı Emine l950 doğumlu Oğlu Mustafa l955 doğumlu.Şu anda köyümüzde yoklar(Bulgaristan muhaciri)  GÜLEN Soyadı 56 Haneye kayıtlı

  Hasan recep ve Tefkide oğlu l926 doğumlu Esi Ruziye nasıf ve Zeynepden olma l928 doğumlu Kızı Zeynep l951 doığumlu oğlu Fevzi l955 doğumlu şu anda köyümüzde yoklar.(Bulgaristan muhaciri)


  YILMAZ Soyadı 57 Haneye kayıtlı

  Dahil Recep ve Tefike oğlu l333 doğumlu Eşi Felziye mustafa ve hanide kızı l336 doğumlu Oğlu salim l937 doğumlu, kızı Emine l939 doğumlu Oğlu İsmet l947 doğumlu KIzı Hanife l949 doğumlu Oğlu Hikmet l953 doğumlu Kızı Gülten l955 doğumlu.kızı fevziye l959 doğumlu.


  YAYLA Soyadı 58 Haneye kayıtlı


  Hüseyin Salih ve Hürmüs oğlu l927 doğumlu, esi Mestane İbrahim ve Zehra kızı l332 doığumlu Kızı Hürmüz l933 doğumlu kızı İsmigül l938 doğumlu Gürek köyüne gelin gitti.Oğlu Hasan l941 doğumlu Oğlu Salih l943 doğumlu kızı Zeynep l949 doğumlu.


  KÖSELER Soyadı 59 Haneye kayıtlı


  Hasan Abdullah ve Zeynep oüğlu l931 doğumlu Esi Zeynep Dursun ve Zeynep kızı l933 doğumlu KIzı Zeynep l953 doğumlu.
  KÖYÜMÜZÜN İLK NUFUS KAYDI BURADA BİTTİ.BAŞKA ELİNDE BİLGİLER OLANLAR VARSA BİZİMLE PAYLASSIN HERKESİN HER KONUDA BİLGİSİNE İHTİYAÇ VARDIR ÖNEMLİ OLAN TARİHİMİZİ BULMAK VE YAZMAK ..HER KONUDA BANA DESTEK VEREN VE KÖYÜN ARŞİVİNİ BANA AÇAN ŞU ANKİ MUHTARIMIZ Hasan DEMİRBAŞ a Köyün bildiği kadarıyla en eski tarihini anlatmaya çalısan ve elindeki en eski köy kıyafetlerini çıkaran ve tanıtan Güzel DEMİRBAŞ a (Gözze bibi) ye yine bildiklerini anlatan amcam Ömer DEMİRBAS a , birikimini benimle paylasan Hasan DEMİRBAS a ( Şu anki muhtarın babası), halam Satı ILGIN a ve daha isimlerini sayamadığım tüm köyüm halkına teşekkür ederim[/size]
   


 6. Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  emegin için eline saglık hala
   
 7. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  evet arkadaslar bildigim kadarıyla tarihi yazdım hadi okuyun yorum yapın bakim))
   
 8. abdullah

  abdullah ÜYE

  62
  0
  0


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  bu ailei fetlerini dogumlari falan baya karistirdim pek ii anlamadim ama olsun
  bir kac isim eklemek istedim bu saglamlara
  ali ve hanim(davulgadan gelin gitme) saglamin cocuklari ve esleri:hacer(?) melehat(?)(polis) sabahattin(sabahat)abidin(sergul)gulsum(?)(gardian) ama aliden olma torunlarin saglam soy adi tasiyacak sadece yine ali saglam var su an belcikada, daha on yasinda.hacer ve melahati sadece birer ogullari olup gulsumun cocugu olmamaktadir,sabattinin uc kizina karsin abidinin de bir kizi bir oglu(ali) vardir.
   
 9. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  abdullah teyzemm genelde buradaki nüfus kayıtları l955 doğumlululara kadar ondan sonrasını şimdiki nesil tanıyor zaten ben geçmişdekileri yani tarihi yazmak istedim..yinede bilgiler için teşekkürler aslında herkes şimdiki durumlarıda ekleyebilir güzel fikir..abdullah tekrarar teşekkürler..bak güzel bir fikir verdin))
   
 10. ufuk

  ufuk ÜYE

  349
  0
  0


  slm ben ufuk

  nede olsa ben de topkayalardan ım ama bizim koyde ayrım yapılmaz herkes birbiriyle aynı sevıyededır kimse bizim koyde ayrım yapmaz
   
 11. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  evet ufuk haklısın tüm köy birbirine kaynaşıkdır ve bizim köyümüzdeki bağlılık başka köyde yoktur...yardımsever ve aşırı ahlaklıdırlar..göktepeli olmak bir ayrıcalıkdır. bunu herkes bilir..
   
 12. genc_hack_16

  genc_hack_16 Guest

  0
  0
  0


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  pylsm icin tskler emegine saglik
   
 13. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  inanın bir haftada yazdım..herkes okusun lütfen büyük emekler veriliyor yorumda yapılsın lütfen.
   


 14. Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  bir hafta he
   
 15. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  evet beyto tam bir hafta uğrastım bazi geceler sabaha kadar çünkü çok eski bir nüfusdefterinden kayıt çıkardım çoğu zor okunuyor insallah ise yarar.
   


 16. Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  :)
   
 17. burhanettin

  burhanettin ÜYE

  871
  0
  0


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  hala dobe ler kım bunun la ılgılı elın de bılgı var mı kı
   
 18. ali osman

  ali osman Guest

  0
  0
  0


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  menderes koylumun herkese selami var ozelikle gundogdu ve koyuncu
   


 19. Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  EVET HALA SENİN EMEĞİN ÇOK BÜYÜK İNŞALLAH EMEĞE SAYGI GÖSTERİP OKUMA LÜTFU GÖSTERİRLER EMEĞİNE ELİNE KOLUNA SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ
   
 20. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: Köyün Tarihini Birde Benim Toparladıklarımla Okuyun.

  yaaa bunları günlerce ugrastım tek tek okudum çok eski bir defterden en az 50 yıl önce yazılmıs inanın çok büyük emekler sarfederek yazdım..insallah işe yarar..
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş